Ξενοδοχείο Porto Rio

Εγκατάσταση δύο (2) ηλεκτρικών εξαερωτών 100 kg/h.

Κατασκευή σταθμού χαμηλής πίεσης με δύο (2) ρυθμιστές 250 Kg/h, για την τροφοδοσία του λεβητοστασίου.

Αντικατάσταση δύο (2) ρυθμιστών υψηλής πίεσης 160 kg/h, διατομής 3/4”.