Τα πρατήρια AUTOGAS έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες, λόγω της ταυτόχρονης ύπαρξης εύφλεκτων και εκρηκτικών ουσιών. Γι’ αυτό η ασφάλεια και η αξιοπιστία της εγκατάστασης είναι πρωτεύων ζητούμενο. Λόγω της μακροχρόνιας ενασχόλησης της ομάδας μας με το υγραέριο, όλες οι εγκαταστάσεις μας διέπονται από τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργικότητας. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, από το μικρότερο εξάρτημα έως και τα βασικά μέρη της εγκατάστασης, είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά (CE, ATEX, κλπ). Εξοπλισμός αμφιβόλου προέλευσης, ποιότητας και αξιοπιστίας, μακροπρόθεσμα είναι βέβαιο ότι θα προξενήσει προβλήματα και απώλειες στην επιχείρηση.

Επιπλέον, οι σωληνουργικές εργασίες γίνονται από πιστοποιημένο συγκολλητή και ελέγχονται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα. Οι αυτοματισμοί λειτουργίας του πρατηρίου ελέγχονται από πίνακα δικού μας σχεδιασμού, ενώ οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις είναι πλήρως ασφαλείς και προστατευμένες, σύμφωνα με τα πρότυπα ΑΤΕΧ.

Με το πέρας του έργου, παραδίδεται πλήρης φάκελος με τα πιστοποιητικά υλικών και προσωπικού, υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις συμμόρφωσης, απαραίτητα για την έκδοση άδειας λειτουργίας.