Τεχνικός Ασφαλείας

Με βάση τη νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφαλείας.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τις αρμοδιότητες που απαιτούνται από τη νομοθεσία, σε θέματα υγείας και ασφάλειας, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή σας για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου.